Warsztaty Metodologiczne

Katedra Studiów Europejskich Uniwersytetu Wrocławskiego zaprasza na Ogólnopolskie Europeistyczne Warsztaty Metodologiczne, które odbędą się w dniach 28-30 czerwca 2021 r. na Uniwersytecie Wrocławskim.

Warsztaty adresowane są do badaczek i badaczy, chcących poddać swoje projekty naukowe ocenie osób o uznanej pozycji i dorobku naukowym, recenzujących również projekty badawcze zgłaszane w konkursach NCN.

Serdecznie zapraszamy wszystkich reprezentantów europeistyki, politologii, stosunków międzynarodowych, prawa, administracji, socjologii, ekonomii, antropologii oraz innych dyscyplin naukowych, realizujących swoje badania w obszarze studiów europejskich.

Zgłoszenia, wraz z założeniami teoretycznymi i metodologicznymi swojego projektu badawczego, należy przesłać do 28.02.2021 r. na adres mailowy: warsztaty2020@uwr.edu.pl

Warsztaty metodologiczne stanowią integralną część III Kongresu Europeistyki. Warunkiem uczestnictwa w warsztatach jest wniesienie odpowiedniej opłaty konferencyjnej, co daje możliwość zgłoszenia referatu również w panelu innym niż warsztatowy. 

Formularz zgłoszeniowy na warsztaty metodologiczne 

Osoby oceniające projekty badawcze

Katarzyna Kajdanek

Katarzyna Kajdanek

Profesorka Uniwersytetu Wrocławskiego. Kierowniczka i wykonawczyni projektów badawczych finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki,  Stypendystka Programu Prom (NAWA), Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego. Autorka, współautorka i redaktorka publikacji na temat socjologii miasta oraz socjologii wsi.

Więcej

Przemysław Żukiewicz

Przemysław Żukiewicz

Profesor Uniwersytetu Wrocławskiego w zakresie systemów politycznych i prawa konstytucyjnego. Wykonawca projektów badawczych wspieranych przez Unię Europejską (Horizon 2020), Narodowe Centrum Nauki, Narodowy Program Rozwoju Humanistyki, Ministerstwo Szkolnictwa i Nauki Wyższego i Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki. Visiting scholar na uniwersytetach w Irlandii, Kanadzie, Nowej Zelandii, Wielkiej Brytanii, Czechach, Albanii, na Litwie i Ukrainie. Jest autorem wielu monografii i artykułów naukowych publikowanych w wydawnictwach międzynarodowych i krajowych w obszarach comparativepolitics, komunikacji politycznej, gender&queerpoliticsoraz polityki mobilności.

Więcej

Anna Pacześniak

Anna Pacześniak

Profesor Uniwersytetu Wrocławskiego. Kierownik i wykonawca projektów badawczych finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki. Ekspert Narodowego Centrum Nauki oceniający wioski grantowe. Autorka, współautorka i redaktorka wielu monografii i ponad 100 artykułów naukowych m.in. na temat europeizacji partii politycznych, organizacji i życia wewnętrznego polskich partii, europartii, systemu politycznego Unii Europejskiej, funkcjonowania kobiet w polityce.

Więcej

Leszek Kwieciński

Leszek Kwieciński

Profesor Uniwersytetu Wrocławskiego. Członek Rady Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR). Wykonawca projektów badawczych finansowanych przez Unię Europejską (Horizon 2020, COST), Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Polsko-Niemiecką Fundację na Rzecz Nauki. Prowadzi badania w obszarach polityka innowacyjna (badawczo – rozwojowa), narodowe oraz regionalne strategie i systemy innowacyjne, regionalna polityka strukturalna, w tym fundusze i działania strukturalne UE, innowacyjność i przedsiębiorczość oraz zarządzanie publiczne.

Więcej

Aldona Wiktorska - Święcka

Aldona Wiktorska - Święcka

Profesor Zwyczajna. Kierownik projektów badawczych finansowanych przez Unię Europejską (Horizon 2020), Narodowe Centrum Nauki. Stypendystka rządów Stanów Zjednoczonych i Niemiec oraz Fundacji Konrada Adenauera. Autorka i redaktorka publikacji naukowych z zakresu teorii i praktyki rozwoju sektora publicznego, innowacji w zarządzaniu, rozwoju miast i obszarów metropolitalnych, wartości w zarządzaniu.

Więcej

Kazimierz Dziubka

Kazimierz Dziubka

Profesor Uniwersytetu Wrocławskiego. Wykonawca projektów badawczych finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki. Autor publikacji naukowych z zakresu nauk o polityce, kognitywistyki, społeczeństwa obywatelskiego, filozofii politycznej oraz przywództwa.

Więcej

Agnieszka Makarewicz-Marcinkiewicz

Agnieszka Makarewicz-Marcinkiewicz

Doktor habilitowana z zakresu nauk o polityce. Kierownik projektów badawczych finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki. Kierownik Kolegium Doktorskiego Nauk o Polityce i Administracji Szkoły Doktorskiej UWr. Autorka publikacji naukowych z zakresu polityki społecznej i gospodarczej, w szczególności holistycznego paradygmatu rozwoju zrównoważonego, paradygmatów alokacyjnych w polityce społecznej i gospodarczej (Social Business, innowacyjne inwestycje społeczne), szkolnictwa wyższego.

Więcej

 

Patrycja Matusz

Patrycja Matusz

Profesor Uniwersytetu Wrocławskiego. Kierownik projektów badawczych finansowanych przez Unię Europejską (Horizon 2020) oraz Narodowe Centrum Nauki. Stypendystka Socrates, Rijksuniversiteit Groningen, Chevening, the Foreign and Commonwealth Office Scholarship, CRONEM Research Centre Roehampton University of Surrey. Autorka publikacji naukowychz zakresu teorii migracji międzynarodowej i integracji imigrantów, zarządzani migracjami, integracji imigrantów oraz edukacji wielokulturowej.

Więcej

Roman Bäcker

Roman Bäcker

Profesor nauk humanistycznych. Kierownik Katedry Filozofii i Teorii Polityki na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Kierownik projektów badawczych finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki. Recenzent w konkursach NCN i NAWA, przewodach doktorskich, habilitacyjnych oraz w procedurach o nadanie tytułu profesora. Prawnik, politolog i historyk w pracy naukowej zajmujący się m.in. teorią i socjologią polityki, zjawiskami totalitaryzmu, przekształceniami rosyjskiego systemu politycznego, współczesną rosyjską myślą polityczną, globalizacjąi antyglobalizacją. Prezes PTNP w latach 2010-2016.

Więcej informacji:

https://www.wnopib.umk.pl/katedra-filozofii-i-teorii-polityki/kierownik-prof-dr-hab-roman-backer/