O Kongresie

     III Kongres Europeistyki organizowany w dniach 14-16 września 2020 przez Katedrę Studiów Europejskich Uniwersytetu Wrocławskiego we Wrocławiu jest wydarzeniem naukowym o charakterze cyklicznym. Idea kongresu zainicjowana została przez środowisko polskich europeistów w 2014 r. Wówczas zorganizowano pierwszy Ogólnopolski Kongres Europeistyki – Polska w procesie integracji europejskiej – dekada doświadczeń. Głównym organizatorem wydarzenia był Instytut Europeistyki Uniwersytetu Warszawskiego pod kierownictwem Pana prof. dra hab. Konstantego Adama Wojtaszczyka. Szeroka formuła kongresu zakładała ścisłą współpracę warszawskiego ośrodka europeistycznego z instytutami i katedrami studiów europejskich z całej Polski. Dzięki organizacji I Kongresu Europeistyki udało się:

 • zintegrować naukowców reprezentujących różne dyscypliny naukowe, którzy podejmują w swojej pracy badawczej szeroko rozumianą tematykę europejską;
 • przeprowadzić rzetelną debatę naukową na temat bilansu dziesięciolecia członkowstwa Polski w Unii Europejskiej;
 • omówić aktualne wyzwania i możliwe kierunki ewolucji procesów integracyjnych w Europie;
 • dyskutować nad teoretyczno-metodologicznymi aspektami badań europeistycznych.

     Pozytywne naukowe i promocyjne rezultaty, jakie przyniósł dla rozwoju studiów europejskich w Polsce I Kongres Europeistyki, zaowocowały decyzją o organizacji jego drugiej odsłony, trzy lata później w 2017 r. przez Instytut Politologii i Europeistyki Uniwersytetu Szczecińskiego. II Ogólnopolski Kongres Europeistyki – Państwo w Unii Europejskiej odbył się w Szczecinie we wrześniu 2017 r.  i kontynuował cele związane z rozwojem debaty naukowej i studiów nad różnymi wymiarami integracji europejskiej. Kierowanie pracami organizacyjnymi zostało powierzone Panu prof. drowi hab. Januszowi Ruszkowskiemu, który pozyskał do współpracy nie tylko najważniejsze ośrodki badawcze specjalizujące się w tematyce europejskiej w Polsce, ale także Polskie Towarzystwo Studiów Europejskich.

     O wysokiej randze naukowej wydarzeń świadczyło objęcie obrad I i II Ogólnopolskiego Kongresu Europeistyki Honorowym Patronatem Prezydentów Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego oraz Andrzeja Dudy.

     W przededniu trzeciej odsłony Kongresu Europeistyki warto podkreślić iż jego organizacji przyświecają te same cele, które legły u podstaw idei kongresu, z uwzględnieniem nowych wyzwań, jakie pojawiły się w kontekście rozwoju studiów europejskich w ostatnich latach. Stąd właśnie Katedra Studiów Europejskich Uniwersytetu Wrocławskiego pod kierownictwem Pana dra hab. Piotra Grabowca, obok kontynuacji, proponuje wprowadzenie nowych elementów takich jak internacjonalizacja oraz interdyscyplinarność kongresowej debaty naukowej.

     III Międzynarodowego Kongres Europeistyki – Europa Wielu Prędkości, odbędzie się we Wrocławiu w dniach 14-16 września 2020 roku.

Proponowany zakres tematyki paneli konferencyjnych:

 1. Bezpieczeństwo europejskie.
 2. Centrum i peryferie w Europie.
 3. Europa jako aktor globalny.
 4. Europa jako konstrukt kulturowy.
 5. Europa wielu prędkości a funkcjonowanie rynku wewnętrznego Unii Europejskiej.
 6. Europeizacja, renacjonalizacja jako współistniejące procesy w Europie.
 7. Ewolucja roli i znaczenia Unii Europejskiej.
 8. Geopolityka Europy
 9. Idee jedności i różnorodności Europy.
 10. Wpływ migracji wewnętrznych i zewnętrznych na Europę.
 11. Europejska sfera publiczna.
 12. Europejskie partie polityczne i systemy partyjne.
 13. Kierunki i modele integracji w polityce państwowej i europejskiej
 14. Konflikt i współpraca w Europie.
 15. Metodologiczne aspekty badań nad procesami integracji i dezintegracji w Europie.
 16. Nowe technologie a procesy zarządzania gospodarczego i politycznego w Europie.
 17. Pamięć historyczna i tożsamość we współczesnej Europie.
 18. Państwa i grupy interesu jako podmioty sprawcze Europy wielu prędkości.
 19. Polska w Unii Wielu Prędkości.
 20. Ponadnarodowe i krajowe polityki publiczne w Europie.
 21. Regionalny i lokalny wymiar procesów integracji i dezintegracji w Europie.
 22. Społeczeństwa i narody w Europie.
 23. Wymiar polityczny i ekonomiczny ewolucji instytucji i polityk Unii Europejskiej.