Program

Day 1 – 29 June 2021 (Online)

9.00 – 10.00
OPENING CEREMONY
Hosts:
Piotr Grabowiec (Director of the Dep. of European Studies, University of Wrocław)
Zbigniew Czachór (Director of the Polish Association of European Studies)
Welcome Speech:
Przemysław Wiszewski (Rector of the University of Wrocław)
Speeches:
Andrzej Duda (President of the Republic of Poland)
Jarosław Obremski (The Lower Silesia Voivode)
Cezary Przybylski (Marschal of Lower Silesia)
Jacek Ossowski (Representative of the President of Wrocław)
Leszek Gaś (Director of the Office of the European Parliament in Wroclaw)
Robert Alberski (Dean of the Faculty of Social Science, University of Wrocław)

10.00 – 11.00
Keynote Speech by Robert Ladrech, Keele University

Chair: Paula Wiśniewska

United in Diversity’, the official motto of the European Union: is this fact or fiction?

11.30 – 13.00
Debate: A breakthrough moment for Europe
Chair: Filip Marczyński, Radio Wrocław
Discussants:
Jerzy Buzek, MP’s to European Parliament, President of the European Parliament 2009-2012, Prime Minister of Poland 1997-2001
Rebecca Harms, MP’s to European Parliament , vicepresident of The Greens–European Free Alliance group
Danuta Hübner, MP’s to European Parliament, European Commissioner 2004-2009
Maria João Rodrigues, President of Foundation for European Progressive Studies
Konrad Szymański, Polish Minister for European Affairs

13:05-13:55
Dinner break
A promotion of recently published book in the field of European Studies (in Polish)
Chair: Agnieszka Cianciara
Books:
Karolina Borońska-Hryniewiecka (2021), Parlamenty narodowe w systemie politycznym Unii Europejskiej. Role, ambicje i ograniczenia, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
Elżbieta Opiłowska, Monika Sus eds. (2021), Poland and Germany in the European Union. The multidimensional dynamics of bilateral relations, Routledge.
Anna Pacześniak, Bartosz Rydliński red. (2021), Europejskie partie polityczne. Dyskurs programowy w Unii Europejskiej, Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe.

 14.00 – 15.30
Round table discussion: Europe of “multi-dimensions”
Organiser: Instytut Zachodni
Chair: Justyna Schulz
Discussants:
Magdalena Bainczyk, Krakowska Akademia im. A. Frycza Modrzewskiego/Instytut Zachodni
Jan Zielonka, Univeristy of Oxford
Jerzy Maćków, Universitat Regensburg

The Commentator: Maryia Schasnaya, Universität Regensburg.

16.00 – 18.00
Plenary session: East Central European democracies during the COVID-19 pandemic: a double-dip decline?
Organiser: Willy Brandt Zentrum
Chair: Aleksandra Maatsch
Panelists:
Barbara Grabowska-Moroz (Central European University)
Has democracy become a victim of the rule of law backsliding in Poland?
Stefan Garsztecki (Chair for Central and Eastern European Studies, TU Chemnitz)
In search of a new model: illiberal democracy and the authoritarian temptation during the Covid-19 Pandemia in CEE (Pl, Cz, Sk, Hu)
Gabriella Ilonszki (Corvinus University Budapest)
Hungary at a critical juncture
Veronika Anghel (European University Institute)
Riders on the Storm: European rulers and the politics of disruption in the time of COVID-19

 

18.15-19.45
Plenary session:
Function and position of European Studies in the Polish science (in Polish)
Chairs: Zbigniew Czachór, Anna Pacześniak
Panelists:
Elżbieta Szczot, Katolicki Uniwersytet Lubelski
Beata Przybylska-Maszner, UAM w Poznaniu
Joanna Dyduch, Uniwersytet Jagielloński
Konstanty Adam Wojtaszczyk, Uniwersytet Warszawski
Wiesław Bokajło, Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
Janusz Ruszkowski, Uniwersytet Szczeciński

 

Day 2 – 30 June 2021 (Online)

 

THE FIRST PART, 9.30-11.00

Panel 1 Unia Europejska jako przestrzeń polityczna
Chair: Anna Pacześniak
1. Tomasz Grzegorz Grosse, Polityczność instytucji UE. Wybrane przykłady
2. Marta Witkowska, Relacje i powiązania między Radą Europejską i Parlamentem Europejskim w unijnym procesie decyzyjnym
3. Karolina Borońska-Hryniewiecka, Parlamenty narodowe wobec przyszłości UE: współodpowiedzialność, współzawodnictwo czy wycofanie?
4. Renata Mieńkowska-Norkiene, Polityczne znaczenie orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej
5. Jarosław Filip Czub, Wpływ populizmu na rozwój aktorów niepaństwowych w Unii Europejskiej

Panel 2 Procesy dezintegracyjne w UE
Chair: Piotr Grabowiec
1. Artur Niedźwiecki, Co po Unii? Polska a procesy (dez)integracyjne w Europie
2. Adrian Chojan, Od referendum do brexitu. Relacje UE z Wielką Brytanią w latach 2016 – 2020 i ich znaczenie dla integracji Europy
3. Agata Włodarska-Frykowska, Separatyzm narodowy w Estonii
4. Tomasz Marcinkowski, Między egoizmem a multilateralizmem w obliczu pandemii

Panel 3 Konstruktywizm w studiach europejskich w Polsce: refleksje i perspektywy (roundtable)
Chair: Kamil Ławniczak
1. Adam Kirpsza, W stronę eklektyzmu, czyli dlaczego przestałem być konstruktywistą
2. Agnieszka Cianciara, Od konstruktywizmu społecznego do konstruktywizmu socjologicznego: Europejska Polityka Sąsiedztwa i politics of legitimation
3. Kamil Ławniczak, Od konstruktywizmu do zwrotu praktycznego – przypadek badań nad konsensusem w Radzie UE
4. Piotr Burgoński, Ideacyjna analiza polityk UE. Podejście instytucjonalne czy konstruktywistyczne?

Panel 4 Polska w Unii Europejskiej
Chair: Rafał Juchnowski
1. Piotr Tosiek, Polityka europejska Polski w latach 2004-2020. Próba analizy krytycznej
2. Jan Brzozowski, Wpływ migracji poakcesyjnej na postawy Polaków wobec państwa
3. Magdalena Zajączkowska, Integracja odnawialnych źródeł energii w systemie energetycznym Polski – wybrane problemy i wyzwania
4. Dominika Czapla, Koncepcja zarządzania wielopoziomowego a struktura zarządzania funduszami europejskimi w Polsce

5. Radosław Kupczyk, Gospodarcze i polityczne uwarunkowania realizacji planu odbudowy dla Europy

* * *
THE SECOND PART, 11.15-12.45

Panel 5 Unia Europejska jako wspólnota tożsamości
Chair: Robert Klementowski
1. Arkadiusz Barut, Budowanie tożsamości europejskiej na gruncie neoklasycznej koncepcji prawa
2. Krzysztof Wasilewski, Euroregiony a transgraniczna polityka historyczna samorządów
3. Magdalena Żakowska, Pamięć i tożsamość – niemiecko-rosyjskie dialogi pamięci w jednoczącej się Europie
4. Beata Jurkowicz, Program kulturalny niemieckich prezydencji w UE
5. Marcin Rebes, Filozoficzne aspekty wielokulturowości w Europie – perspektywy na przyszłość

Panel 6 Sceny polityczne w państwach członkowskich a Unia Europejska
Chair: Paula Wiśniewska
1. Spasimir Domaradzki, Między populizmem a technokracją: krajowe egzekutywy i praworządnościowa warunkowość Unii Europejskiej. Przykłady Bułgarii i Serbii
2. Jadwiga Nadolska, O wpływie krajowego cyklu wyborczego na poziom frekwencji w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Kazus Polski
3. Agata Kałabunowska, Stosunek niemieckiej i polskiej skrajnej prawicy do UE i idei zjednoczonej Europy
4. Aleksandra Matykiewicz, Zmiana w polityce RFN wobec imigrantów na przykładzie kursów integracyjnych
5. Wojciech Gagatek, Stanowiska partii politycznych wobec zagadnienia zróżnicowanej integracji w Unii Europejskiej: Grupa Wyszehradzka w perspektywie porównawczej
6. Bartosz Rydliński, „Cichy” spór w rodzinie. Wokół koncepcji europejskiego welfare state Socjaldemokracji Danii (Socialdemokraterne) oraz Socjaldemokratycznej Partii Niemiec (SozialdemokratischeParteiDeutschlands)

Panel 7 Informacja, dezinformacja i rola mediów w UE
Chair: Maciej Bachryj-Krzywaźnia
1. Ewa Stasiak-Jazukiewicz, Media w procesie legitymizacji i monitorowania Europejskiej Polityki Sąsiedztwa
2. Marta Jas-Koziarkiewicz, Europa mniejszości. Framing w prezentacji wyborów do Parlamentu Europejskiego na łamach „Wochenblatt.pl” – pisma mniejszości niemieckiej w Polsce
3. Mateusz Bartoszewicz, Filip Gołębiewski, Paradoks opłacalności. Problem stronniczości politycznej mediów w państwach tzw. „nowej Unii” – przykład Polski po 2004 r.
4. Juliusz Sikorski, Unia Europejska wobec infodemii związanej z COVID-19

Panel 8 Kwestie ekonomiczno – społeczne i ekologiczne w perspektywie przyszłości Unii Europejskiej
Chair: Kamil Glinka
1. Małgorzata Michalewska-Pawlak, Reform of the common agricultural policy of the European Union 2021-2027 in the context of the New Green Deal strategy implementation
2. Katarzyna Dośpiał-Borysiak, Rozważania nad koncepcją modernizacji ekologicznej współczesnych państw
3. Monika Klimowicz, Reorientacja znaczenia społecznego wymiaru integracji gospodarczej w Unii Europejskiej
4. Leszek Kwieciński, IPCEI – nowy mechanizm rozwoju społeczno-ekonomicznego UE
5. Hanna Kelm, Helena Tendera-Właszczuk, Rozwarstwienie społeczno-gospodarcze w Unii Europejskiej. Niwelowanie dystansów

Panel 9 Roundtable discussion Europe after Brexit: Turkey, Ukraine and the UK and the future of the continent Organiser: Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego, New Eastern Europe
Chair: Adam Balcer, Kolegium Europy Wschodniej
1. Asli Aydıntaşbaş, European Council on Foreign Relations
2. Kataryna Wolczuk, University of Birmingham
3. Alyona Getmanchuk, New Europe Center, Ukraine

 

* * *
THE THIRD PART, 13.00-14.30

Panel 10 Polska i Rosja w zmieniającej się Europie, cz. I / Poland and Russia in changing Europe
Chair: Konstanty Adam Wojtaszczyk
1. Dmitry Evstafiev, Three Levels of Contemporary Russian Economy
2. Artem Barynkin, Historia a polityka w stosunkach rosyjsko-polskich
3. Andrei Bodrov, Russian perspectives on European securit
4. Orlova Inna Anatolyevna, Legal Foundation of Humanitarian Cooperation between Russia and Poland
5. Alexander Izotov, Poland and Russia in Changing Europe
6. Shaldenkova Tatiana, Modern Problems of Russia’s economic development
7. Nemirova Natalia, Foreign Policy Representations of Modern Russian Society
8. Wojciech Kostecki, Polska w globalnym kompleksie bezpieczeństwa
9. Irina Nowikowa, Pavel Fomichev, Political system of modern Russia: main features of its biulding in 1991 — 2019 and current issues of its transformation in 2020-2021
10. Natalia G. Zaslavskaya, Contemporary History of the EU-Russia relationship

Panel 11 Poziom subnarodowy w UE
Chair: Aldona Wiktorska-Święcka
1. Kamil Glinka, Europejski wymiar aktywności samorządów miejskich – w stronę modelu sieciowego?
2. Tomasz Kamiński, Joanna Ciesielska-Klikowska, Współpraca miast europejskich z Chinami
3. MichałGzik, Zakres koordynacji polityki miejskiej wobec Chin w Europie Środkowo-Wschodniej
4. Ewa Kamarad, Zasada wzajemnego uznawania i jej znaczenie w prawie unijnym (ze szczególnym uwzględnieniem jej zastosowania w odniesieniu do statusu personalnego na gruncie prawa rodzinnego)

Panel 12 Perspektywa finansowa UE na lata 2021-2027
Chair: Monika Klimowicz
1. Katarzyna Cymbranowicz, Dyskusja nad Wieloletnimi Ramami Finansowymi Unii Europejskiej na lata 2021-2027 – sprzeczne deklaracje i interesy
2. Marta Miedzińska, Fundusze unijne dla Polski w nowej perspektywie finansowej 2021-2027
3. Marta Grabowska, Rola Programu Cyfrowa Europa w nowej strategii rozwoju gospodarczego Unii Europejskiej na lata 2021-2027 oraz w nowym programie rozwoju gospodarczego Polski Nowy Polski Ład
4. Jacek Jaśkiewicz, Polityka spójności UE w latach 2021-2027. Kontynuacja czy zmiana?
5. Barbara Panciszko, Smart village – założenia nowej koncepcji rozwoju obszarów wiejskich w UE

Panel 13 Different aspects of European integration
Chair: Przemysław Zawada
1. Alexander Radunz, Integration vs. Demarcation: Unearthing the transnational cleavage in the European Union2. Rafał Riedel, Dynamics and Determinants of Differentiated Integration in Post-Brexit Europe
3. Edyta Pietrzak, Cristina Tereza Rebelo Unity and diversity of European identities. Reflections on the findings of the EU-CAB project

* * *
THE FOURTH PART, 15.30-17.00

Panel 14 Unia Europejska zwrócona w przyszłość
Chair: Maciej Cesarz
1. Bartosz Smolik, Perspektywy uczestnictwa Europy w eksploracji Księżyca. Wyzwanie lat najbliższych rzutujące na odległą przyszłość
2. Paweł Turczyński, Unia Europejska jako aktor eksplorujący przestrzeń kosmiczną
3. Wojciech Mincewicz, Unia Europejska a technologia blockchain – szanse i możliwości
4. Marta Grabowska, Technologia 5G w Unii Europejskiej

Panel 15 External and transnational dimensions of the EU policies
Chair: Radosław Kupczyk
1. Beata Przybylska-Maszner, Rada Europejska w procesie kształtowania kompetencji nieformalnych w zakresie działań zewnętrznych UE
2. Adam Ostolski, Right to health and the evolutions of social citizenship in the EU
3. Przemysław Zawada, Citizenship of the European Union in Israel: Polish aspects
4. Oskar Chmiel, Mechanizmy ciągłości i zmiany w partnerstwie handlowo-rozwojowym Unii Europejskiej z państwami Afryki, Karaibów i Pacyfiku

Panel 16 Polska i Rosja w zmieniającej się Europie, cz. II/ Poland and Russia in changing Europe
Chair: Konstanty Adam Wojtaszczyk
1. Justyna Bokajło, Unia Europejska w procesie globalizacji
2. Maciej Raś, Polska w stosunkach międzynarodowych
3. Jolanta Itrich-Drabarek, Administracja publiczna w Polsce – problemy i wyzwania
4. Tomasz Bojarowicz, Społeczeństwo i kultura polityczna – tradycja i współczesność
5. Daniel Przastek, Społeczeństwo i kultura polityczna – tradycja i współczesność
6. Paweł Stawarz, Polityka wschodnia Unii Europejskiej
7. Józef Fiszer, Procesy integracji i dezintegracji europejskiej

* * *
THE PART FIVE, 17.15-18.45

Panel 17 Polityka wschodnia Unii Europejskiej
Chair: Jakub Bornio
1. Olesia Tkachuk, (Nie)Skuteczna reakcja Unii Europejskiej na konflikt zbrojny w Donbasie
2. Marta Labuda, Rola Unii Europejskiej w konflikcie rosyjsko-ukraińskim
3. VadymZheltovsky, Procesy europeizacji na Ukrainie: wymiar polityczny i społeczny
4. Tomasz Kubin, Skuteczność sankcji nałożonych przez UE na Rosję po aneksji Krymu w 2014

Panel 18 Teoria zróżnicowanej integracji
Chair: Janusz Ruszkowski
1. Anna Visvizi, Teorie integracji europejskiej w dobie kryzysów
2. Zbigniew Czachór, Konstruktywistyczne wyjaśnianie zaburzeń i dysonansu epistemologicznego w procesie percepcji poznawczej Multispeed Europe
3. Paweł Borkowski, Centrum i peryferie UE w dobie polityzacji projektu jedności europejskiej
4. Wiesław Bokajło, Konstruktywna krytyka wybranych ‚teorii zróżnicowanej integracji
5. Janusz Ruszkowski, Modele zróżnicowanej integracji

Panel 19: Wpływ pandemii na Unię Europejską i jej obywateli
Chair: Paweł Turczyński
1. Maciej Cesarz, Ograniczenia swobody przepływu osób w Unii Europejskiej i strefie Schengen w czasach pandemii Covid-19
2. Kinga Machowicz, Konflikt między ochroną prawa do prywatności a prawem do zdrowia w czasie i po pandemii – ewolucja podejścia do rozwiązania problemu w Europie
3. Danuta Kabat-Rudnicka, Wielopoziomowe zarządzanie kryzysowe w Unii Europejskiej w warunkach pandemii
4. Monika Szkarłat, Dyplomacja naukowa Unii Europejskiej w czasie pandemii COVID-19
5. Adam A. Ambroziak, Does the European Single Market Exist in the Era of a Coronavirus Pandemic? The Case of Intra and Extra-EU Trade in COVID-19-related Products

Panel 20 Warsztaty metodologiczne

Chair: Maciej Bachryj
1. Rafał Zajęcki, Rola dyplomacji publicznej w kształtowaniu wizerunku Polski i Szwecji w latach 2004-2020
2. Aleksandra Polak, Zróżnicowanie w deskryptywnej reprezentacji kobiet w Parlamencie Europejskim pomiędzy państwami członkowskimi UE: badanie porównawcze z zastosowaniem analizy regresji

* * *
18:45 – 19:00

CLOSING CEREMONY
Piotr Grabowiec, Director of the Dep. of European Studies, University of Wrocław
Zbigniew Czachór, Director of the Polish Association of European Studies